Uudisluvan hakuvaiheen asiakirjat  
 
HAE TULKINTAKORTTEJA AIHEEN TAI ASIASANAN AVULLA
hakuehto:
TULKINTAKORTIT Tolkningskort
16 Rakentamista koskevia määritelmiä 16 Definitioner som gäller byggande
115 § Kerrosala 115 § Våningsyta
  115  08 C Asuinkerrostalon pinta-alataulukko (taulukko)    19.12.2014 25.4.2019
  115  09 Asuinpientalon pinta-alataulukko selitysosa    17.1.2020
  115  10 Asuinpientalon pinta-alataulukko    17.1.2020
17 Rakentamisen yleiset edellytykset 17 Allmänna förutsättningar för byggande
117 § Rakentamiselle asetettavat vaatimukset 117 § Krav beträffande byggande
  117  01 C Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirja    19.2.2015 1.9.2020
  117  03 A Lvi-suunnittelun ja toteutuksen sekä käyttöönoton perusteet -asiakirja    18.5.2018 21.9.2020
  117  04 PALOTURVALLISUUDEN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN PERUSTEET sekä PALOTURVALLISUUSSUUNNITELMA    20.2.2020
117 c § Terveellisyys 117 c § Sunda byggnader
  117 c  01 A Kosteudenhallintaselvitys -Merkitys ja sisältö    26.10.2009 23.1.2018
OHJEET Anvisningar
ARK Pääsuunnittelu ja arkkitehtuuri ARK
OHJE ARK06 C Rakennussuunnittelun perusteet ja hankekuvaus (uudisrakentaminen)    25.1.2022
OHJE ARK11 D Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset    28.2.2017 21.9.2020
OHJE ARK12 C Luvanvaraisen rakennushankkeen kaupunkikuvallinen esittelyaineisto    31.1.2018 22.1.2021
OHJE ARK15 Pientalon rakennustyönaikainen valvonta    26.8.2022
LOMAKKEET Blanketter
RAK Rakennetekniikka RAK
LOMAKE RAK05 B Rakennushankkeen akustisen suunnittelun perusteet    12.3.2018 4.2.2020
LOMAKE RAK06 Pientalon ulkovaipan äänitasoerovaatimuksen määrittäminen    12.6.2020
PALO Paloturvallisuus PALO
LOMAKE PALO01 Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet    20.2.2020
YL Yleiset lomakkeet YL
LOMAKE YL08 A Ennakkoneuvotteluasialista ja -muistio    21.9.2020